Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Vážení klienti,

sdělujeme Vám, že zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Správcem osobních údajů je: CARNERO CZECH s.r.o., IČ: 26356759, sídlo: Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, korespondenční adresa: K Samotám 424, 34004 Železná Ruda, zapsaná v OR u MS Plzeň.město, datová schránka: 85euznv

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@uberanu.cz, tel. +420 776 776 424,

Zpracováváme osobní údaje, které předáváte na recepci jak při ubytování pro zápis do Knihy hostů, tak při rezervacích (elektronických, telefonických i osobních). Jde o jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti. Údaje jsou evidovány v informačním systému provozovny ubytování po dobu Vašeho pobytu.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby vyúčtováváme, obsahují též osobní údaje. Jde o titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, sídlo, IČ, DIČ. Doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

Za účelem ochrany majetku správce a bezpečí osob obrazový záznam z kamerového systému, který je veden v informačním systému správce; osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem po dobu nezbytně nutnou stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny: Orgány státní správy a místní samosprávy, Cizinecká policie, Obecní úřad, Finanční úřad, atd.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu dle zákonných požadavků.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů (host, objednatel, apod.) poskytuje správci osobních údajů souhlas ke zpracování osobních údajů získaných přímo od subjektu údajů či z rezervačních systémů k následujícím účelům :

  1. a) za účelem rezervování a zajištění pobytu identifikační údaje v ubytovacím zařízení nad rámec povinných identifikačních údajů též telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu
  2. b) za účelem nabídky a pořádání akcí správce, marketingu, zařazení do věrnostního programu jméno, příjmení, telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

Poučení subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na Správce, pokud mu ten nevyhoví pak na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace lze nalézt na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

V Železné Rudě, dne 25.05.2018